Wij maken gebruik van twee versies algemene voorwaarden, namelijk: Voor orders die tot stand zijn gekomen door middel van het offerte traject gelden de volgende algemene voorwaarden:

Wij maken gebruik van twee versies algemene voorwaarden, namelijk: Voor orders die tot stand zijn gekomen door middel van het offerte traject gelden de volgende algemene voorwaarden:

Algemene voorwaarden Panelen Centrum Nederlandelen

Pagina 1 van 15

Inhoud

ARTIKEL 1: DEFINITIES…………………………………………………………………………………………………………………………… 2

ARTIKEL 2: IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER ………………………………………………………………………………………… 2

ARTIKEL 3: DIENSTEN VAN DE ONDERNEMER………………………………………………………………………………………….. 2

ARTIKEL 4: TOEPASSELIJKHEID……………………………………………………………………………………………………………….. 2

ARTIKEL 5: AANBOD……………………………………………………………………………………………………………………………… 3

ARTIKEL 6: OFFERTE……………………………………………………………………………………………………………………………… 4

ARTIKEL 7: PRIJZEN ………………………………………………………………………………………………………………………………. 5

ARTIKEL 8: OVEREENKOMSTEN ……………………………………………………………………………………………………………… 5

ARTIKEL 9: INSCHAKELING VAN DERDEN…………………………………………………………………………………………………. 7

ARTIKEL 10: VERMELDINGEN EN KWALIFICATIES……………………………………………………………………………………… 7

ARTIKEL 11: LEVERING EN TERMIJN ……………………………………………………………………………………………………….. 7

ARTIKEL 12: UITVOERING………………………………………………………………………………………………………………………. 8

ARTIKEL 13: ANNULERING EN BEËINDIGING ……………………………………………………………………………………………. 8

ARTIKEL 14: VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER…………………………………………………………………………. 9

ARTIKEL 15: HERROEPINGSRECHT ………………………………………………………………………………………………………….. 9

ARTIKEL 16: KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING………………………………………………………………………………….. 10

ARTIKEL 17: UITSLUITING HERROEPINGSRECHT……………………………………………………………………………………… 10

ARTIKEL 18: AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE…………………………………………………………………………………….. 10

ARTIKEL 19: FINANCIERING………………………………………………………………………………………………………………….. 11

ARTIKEL 20: BETALING………………………………………………………………………………………………………………………… 12

ARTIKEL 21: DUURTRANSACTIES ………………………………………………………………………………………………………….. 12

ARTIKEL 22: EIGENDOMSVOORBEHOUD……………………………………………………………………………………………….. 13

ARTIKEL 23: INTELLECTUEEL EIGENDOM EN GEHEIMHOUDING ……………………………………………………………….. 13

ARTIKEL 24: WANPRESTATIE EN ONTBINDING……………………………………………………………………………………….. 13

ARTIKEL 25: OVERMACHT……………………………………………………………………………………………………………………. 14

ARTIKEL 26: KLACHTENREGELING…………………………………………………………………………………………………………. 14

ARTIKEL 27: BEVOEGDE RECHTER EN FORUMKEUZE ………………………………………………………………………………. 15

ARTIKEL 28: WIJZIGINGSCLAUSULE ………………………………………………………………………………………………………. 15

Algemene voorwaarden Panelen Centrum Nederlandelen

Pagina 2 van 15

ARTIKEL 1: DEFINITIES

Panelen Centrum Nederlandelen

t.h.o.d.n. Panelen Centrum

Nederland BV: de ondernemer die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf;

Bedrijf: de onderneming die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

Verder te noemen: klant;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep

of bedrijf en een overeenkomst (op afstand) aangaat met de

ondernemer. Verder te noemen: klant ;

BW: Burgerlijk Wetboek;

Overeenkomst: aanbod en aanvaarding tussen de ondernemer en klant;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer

georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of

diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend

gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor

communicatie op afstand;

Heroeppingsrecht: de mogelijkheid voor de klant om binnen de bedenktijd af te zien van

de overeenkomst;

ARTIKEL 2: IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

Naam ondernemer: Panelen Centrum Nederlandelen t.h.o.d.n. Panelen Centrum Nederland B.V.;

Vestigingsadres: Hoepelweg 14, 8271 DE, IJsselmuiden;

E-mailadres: info@panelencentrumnederland.nl;

Telefoonnummer: 038- 2340 600;

Website: www.panelencentrumnederland.nl; KvK-nummer: 76267385;

ARTIKEL 3: DIENSTEN VAN DE ONDERNEMER

De diensten van de ondernemer betreffen het leveren en plaatsen van zonnepanelen in Nederland.

ARTIKEL 4: TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten welke

gesloten worden met ondernemer.

 1. Algemene voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing. Conform artikel 6:225 lid 3 BW zijn

de algemene voorwaarden van de ondernemer telkens van toepassing. Tenzij in onderling

overleg hiervan schriftelijk wordt afgeweken.

 1. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene

voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal

voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene

voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk

kosteloos worden toegezonden.

 1. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met

ondernemer, voor de uitvoering waarvan door ondernemer derden dienen te worden betrokken.

 1. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige

lid en voordat de overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs

elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door

de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Algemene voorwaarden Panelen Centrum Nederlandelen

Pagina 3 van 15

Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten,

worden aangegeven waarvan de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden

kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze

kosteloos zullen worden toegezonden.

 1. Anders luidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten

overeenkomsten indien en voor zover beide partijen zulks nadrukkelijk schriftelijk zijn

overeengekomen.

 1. Het door de klant zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of

opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de

toepassing hiervan.

 1. Een klant ten aanzien van wie deze algemene voorwaarden van toepassing zijn geweest, wordt

ook geacht akkoord te zijn gegaan met het van toepassing zijn van deze algemene voorwaarden

op latere door klant gedane aanvragen, op latere door ondernemer uitgebrachte aanbiedingen,

op latere opdrachten van klant, op latere opdrachtbevestigingen van ondernemer, op latere door

klant met ondernemer te sluiten en gesloten overeenkomsten alsmede op alle overige latere

rechtsbetrekkingen tussen klant en ondernemer.

 1. Mocht enige bepaling van deze algemene voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde

rechter niet van toepassing of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de

betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd, maar zullen deze algemene

voorwaarden voor het overige volledig van kracht blijven. In plaats van een eventueel ongeldige

bepaling heeft te gelden een bepaling die de bedoeling van partijen het meest benadert.

 1. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene

voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

 1. Anders luidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten

overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks nadrukkelijk schriftelijk zijn

overeengekomen. Het door de klant zonder commentaar accepteren en behouden van een

offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als

instemming met de toepassing ervan. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van

een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige

bepalingen onverlet.

 1. Overeenkomsten worden eerst door schriftelijke bevestiging van de ondernemer bindend.

Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of

aanvullingen op deze overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door de

ondernemer bindend.

ARTIKEL 5: AANBOD

 1. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, termijnen voor uitvoering etc. van ondernemer zijn

vrijblijvend tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding

een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de klant aanvaard, heeft de ondernemer

het recht het aanbod binnen vijf dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

 1. Alle schriftelijke aanbiedingen van ondernemer is geldig gedurende 14 dagen na dagtekening,

tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien de klant het aanbod niet binnen

de termijn heeft aanvaard, vervalt het aanbod, tenzij verlenging van het aanbod schriftelijk is

overeengekomen. Na het verval van het aanbod is ondernemer gerechtigd het aanbod te

wijzigen.

 1. Ondernemer mag uitgaan van de juistheid van alle door de klant bij de aanvraag verstrekte

gegevens.

Algemene voorwaarden Panelen Centrum Nederlandelen

Pagina 4 van 15

 1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden diensten. De

beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant

mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een

waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke

vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

 1. Alle afbeeldingen, specificatiegegevens in het aanbod zijn ter indicatie en kunnen geen

aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Afbeeldingen zijn een

waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten.

 1. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en

verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het

bijzonder:

× De prijs excl. belastingen;

× De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen

daarvoor nodig zijn;

× Het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

× De wijze van betaling en uitvoering van de overeenkomst;

× De termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de

ondernemer de prijs garandeert;

× De hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het

gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een

andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte

communicatiemiddel;

× Of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke

wijze deze voor de klant te raadplegen is;

× De manier waarop de klant, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in

het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien

gewenst herstellen;

× De eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan

worden gesloten;

× De gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze

waarop de klant deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;

× De minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

ARTIKEL 6: OFFERTE

 1. De offerte wordt schriftelijk of elektronisch uitgebracht.
 2. In de offerte wordt in ieder geval vermeld:

× De roerende zaak en/of dienst;

× De prijs (exclusief BTW);

× De wijze waarop de prijs wordt berekend;

× Het moment en de wijze van betaling;

× Voor zover bekend: de datum en het aanvangstijdstip van de werkzaamheden

alsmede de globale aanduiding van de in redelijkheid te verwachten duur van de

werkzaamheden;

Algemene voorwaarden Panelen Centrum Nederlandelen

Pagina 5 van 15

× Dat op de te verrichten werkzaamheden deze algemene voorwaarden van

toepassing zijn. Een exemplaar daarvan wordt met de offerte meegezonden of

wordt uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst aan de opdrachtgever verstrekt.

 1. De offerte wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende dertig dagen na

offertedatum.

ARTIKEL 7: PRIJZEN

 1. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de

overeenkomst door de overheid en/of vakorganisaties wijziging wordt gebracht in lonen,

arbeidsvoorwaarden of sociale verzekeringen, of zich koerswijzigingen voordoen ten opzichte

van de munteenheid van het land waarin de producten die worden verhandeld dienen te worden

afgerekend c.q. van de munteenheid van het land waaruit de producten die worden verhandeld

afkomstig zijn, is de ondernemer gerechtigd de hieruit voortvloeiende prijsverhogingen aan de

klant door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door de

ondernemer worden uitgegeven en in werking treden, dan is de ondernemer gerechtigd de

daarin vermelde prijzen aan de klant in rekening te brengen.

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden

diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btwtarieven.

 1. In afwijking van lid 1 kan ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn

aan schommelingen op de financiële markt en waar ondernemer geen invloed op heeft, met

variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel

vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

 1. Ingeval de klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of

bedrijf, geldt dat prijsverhogingen drie maanden na totstandkoming ervan in bovenbedoelde zin

mogen worden doorberekend c.q. in rekening gebracht. Bij prijsverhogingen zoals hiervoor in dit

artikel vermeld, binnen een kortere termijn dan drie maanden, is die klant bevoegd de

overeenkomst te ontbinden.

 1. In afwijking van lid 1 kan ondernemer diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan

schommelingen op de financiële markt en waar ondernemer geen invloed op heeft, met

variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel

vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

 1. Indien de prijs blijkt foutief te zijn gecalculeerd dient ondernemer de klant daarvan op de hoogte

te stellen. De klant heeft de mogelijkheid om alsdan van de overeenkomst af te zien, tenzij

ondernemer aanbiedt het prijsverschil voor haar rekening te nemen.

 1. Ondernemer is niet verplicht tegen de foutieve prijs haar diensten af te leveren.
 2. Aan kennelijke reken -, tel- of schrijffouten kan de klant geen rechten ontlenen.
 3. In het geval er geen prijs is overeengekomen, heeft ondernemer recht op een prijs vast te stellen

naar redelijkheid en billijkheid.

 1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast tarief overeenkomen.

× €50,00 per uur excl. BTW en reiskosten. Reiskosten worden gerekend als normale uren.

× € 0,43 per gereden kilometer.

× 10% loontoeslag buiten de normale werktijden (07.00 uur t/m 17.00 uur)

ARTIKEL 8: OVEREENKOMSTEN

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod

en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Algemene voorwaarden Panelen Centrum Nederlandelen

Pagina 6 van 15

 1. Een overeenkomst komt pas tot stand indien klant en ondernemer de aanvaarding van het

aanbod, oftewel de opdrachtbevestiging, beiden schriftelijk ondertekend hebben.

 1. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer

onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de

ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de klant de

overeenkomst ontbinden.

 1. Overeenkomsten en nadere overeenkomsten, welke niet schriftelijk zijn aangegaan, zijn eerst

bindend na schriftelijke bevestiging van de zijde van ondernemer.

 1. De verplichtingen van ondernemer gaan nooit verder dan door ondernemer schriftelijk is

bevestigd.

 1. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische

en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en

zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal de

ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

 1. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de klant aan zijn

betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn

voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op

grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij

gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere

voorwaarden te verbinden.

 1. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de opdrachtgever de volgende informatie,

schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kan worden

opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

× het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de klant met klachten

terecht kan;

× de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de klant van het herroepingsrecht

gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van

het herroepingsrecht;

× de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

× de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de

ondernemer deze gegevens al aan de klant heeft verstrekt vóór de uitvoering van de

overeenkomst;

× de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur

heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

 1. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de

eerste levering.

 1. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende

beschikbaarheid van de betreffende producten.

 1. Mondelinge toezeggingen zijn onder voorbehoud en niet bindend, tenzij achteraf door

ondernemer schriftelijk is bevestigd.

 1. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of

aanvullingen op de aannemingsovereenkomst dient in overleg met ondernemer te geschieden

waarna dit schriftelijk bevestigd dient te worden.

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is ondernemer niet gehouden om meer

werkzaamheden uit te voeren dan in de overeenkomst is neergelegd. De klant is verplicht om

medewerking te verlenen aan de uitvoering van de werkzaamheden en alle in verband hiermee

redelijkerwijs noodzakelijke voorzieningen te treffen, o.a. door het hebben van de benodigde

vergunningen en/of ontheffingen, het zorg dragen voor, het ter beschikking stellen aan alsmede

Algemene voorwaarden Panelen Centrum Nederlandelen

Pagina 7 van 15

het bereikbaar hebben voor ondernemer van water, hulpkraan, gas, licht, elektriciteit 220-380

volt, hulp- en bedrijfsmaterialen, gereedschappen en veiligheidsmiddelen, één en ander in

deugdelijke staat, ruimte voor het plaatsen van keten, magazijnopslag, parkeergelegenheid,

goede en verharde aan- en afvoerwegen en een onder alle omstandigheden, ook voor zwaar

materieel, goed begaanbaar en toegankelijk werkterrein, waar zonder hinderlijke

belemmeringen kan

worden gewerkt, voorzien van een goed functionerend afwateringsysteem alles voor rekening en

risico van de klant.

 1. De klant is verplicht om zich te houden aan alle verpakkings-, etiketterings-, of andere

aanleveringsvereisten, die worden voorgeschreven in enige wet- of regelgeving dan wel die door

ondernemer worden gesteld.

 1. Wijzigingen in de overeenkomst kan tussentijds worden overeengekomen door beide partijen.

Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak en omvang van de overeenkomst

en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd.

 1. Meerwerk zal door ondernemer in principe slechts dan worden verricht, indien door partijen

daaromtrent een schriftelijke nadere overeenkomst is getekend. Deze extra werkzaamheden

zullen door de klant worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van ondernemer. De klant

aanvaardt dat door wijziging van de werkzaamheden het overeengekomen of verwachte tijdsstip

van voltooiing van de overeenkomst kan worden beïnvloed.

 1. Indien naar het oordeel van ondernemer een wijziging in de uitvoering van de overeenkomst

nodig is om aan de verplichtingen jegens de klant te voldoen, is ondernemer bevoegd die

wijziging, naar redelijkheid en billijkheid aan te brengen.

ARTIKEL 9: INSCHAKELING VAN DERDEN

De ondernemer is bevoegd ter uitvoering van hetgeen overeengekomen is derden in te schakelen.

ARTIKEL 10: VERMELDINGEN EN KWALIFICATIES

De klant kan zich nimmer beroepen op vermeldingen en kwalificaties op/in de website, daar de

daarin gedane mededelingen met betrekking tot technische specificaties en uitvoeringsdetails en

dergelijke slechts bij benadering juist kunnen zijn. De klant kan zich er niet op beroepen dat het

uitgevoerde niet overeenstemt met eventueel getoonde modellen, daar deze modellen slechts bij

wijze van algemene aanduiding worden verstrekt.

ARTIKEL 11: LEVERING EN TERMIJN

 1. De door ondernemer opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en nimmer te beschouwen als

fatale termijnen. In geval van overschrijding van deze termijnen dient ondernemer uiterlijk

binnen twee werkdagen schriftelijk in gebreke te worden gesteld door de klant. De klant zal

ondernemer in dat geval een redelijke termijn moeten gunnen om alsnog aan haar

verplichtingen te voldoen. De klant heeft geen recht op vergoeding van enige schade, direct of

indirect en van welke aard dan ook, als gevolg van overschrijding van de overeengekomen of

door ondernemer genoemde leveringstermijn. De klant heeft in geval van overschrijding van de

leveringstermijn geen recht op ontbinding of opzegging van de Overeenkomst, tenzij de

overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van Opdrachtgever redelijkerwijs niet kan

worden verlangd dat hij de Overeenkomst in stand laat.

 1. In geval de producten niet binnen de leveringstermijn worden afgenomen, is ondernemer

gerechtigd de betreffende Producten te factureren terwijl de Producten dan volledig voor

rekening en risico van de klant worden opgeslagen. Het risico ter zake de producten gaat in dat

Algemene voorwaarden Panelen Centrum Nederlandelen

Pagina 8 van 15

geval over op het moment dat de ondernemer de producten op de overeengekomen wijze en

plaats voor aflevering aanbiedt.

 1. In afwijking van het bepaalde in artikel 24 lid 1 van deze algemene voorwaarden worden de

goederenrechtelijke gevolgen van het eigendomsvoorbehoud beheerst door het recht van het

land op welk grondgebied de producten zich op het tijdstip van levering bevinden.

 1. In geval van voor export bestemde producten worden goederenrechtelijke gevolgen van het

eigendomsvoorbehoud beheerst door het recht van het land van bestemming indien op grond

van dat recht het eigendomsvoorbehoud niet zijn werking verliest totdat de prijs volledig is

betaald.

ARTIKEL 12: UITVOERING

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het uitvoeren van de

werkzaamheden en zal het overeengekomen naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform

de eisen van goed vakmanschap.

 1. Ondernemer is gerechtigd om de werkzaamheden naar eigen inzicht uit te voeren, al dan niet in

gedeelten. Ondernemer is voorts gerechtigd om derden in te schakelen bij de uitvoering van de

werkzaamheden. Ondernemer zal hierbij wel zo veel mogelijk rekening houden met redelijke

wensen van de klant.

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is ondernemer niet gehouden om de

werkzaamheden op zon- en (nationale) feestdagen uit te voeren.

 1. Als plaats van uitvoering geldt het adres dat de klant aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 2. In geval van ontbinding zal de ondernemer het bedrag dat de klant betaald heeft zo spoedig

mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

 1. Opgegeven termijnen waarbinnen de dienst moet worden uitgevoerd, kunnen nimmer worden

beschouwd als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige

uitvoering dient de ondernemer derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld. De termijnen

zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor van de ondernemer zijn de

werkzaamheden uit te voeren.

 1. Bij uitvoering in gedeelten wordt elke fase als een afzonderlijke transactie beschouwd.
 2. De ondernemer is bevoegd om ter zake van de nakoming van financiële verplichtingen van de

opdrachtgever vooruitbetaling of zekerheid van hem te verlangen alvorens tot levering over te

gaan.

ARTIKEL 13: ANNULERING EN BEËINDIGING

 1. A. De klant doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265

e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen tenzij annulering krachtens dit artikel is

overeengekomen. B. Het bepaalde onder sub A van dit lid is niet van toepassing ingeval de klant

een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

 1. Annulering door de klant dient schriftelijk te geschieden en is slechts mogelijk indien de

ondernemer daarin toestemt en vindt plaats met inachtneming van het volgende:

 1. Bij annulering tot 7 dagen voor de werkzaamheden is de klant ten hoogste 30% van de prijs

aan ondernemer verschuldigd.

 1. Wanneer er binnen 24 wordt geannuleerd of op de dag van de werkzaamheden zelf, is de

klant ten hoogste … van de prijs aan ondernemer verschuldigd.

 1. Bij annulering op de dag van de werkzaamheden zelf is de klant ten hoogte 50% van de prijs

aan ondernemer verschuldigd.

Algemene voorwaarden Panelen Centrum Nederlandelen

Pagina 9 van 15

 1. De klant is voorts verplicht de ondernemer te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg

van de annulering van de overeenkomst.

 1. De ondernemer behoudt zich het recht voor om overeengekomen geheel of gedeeltelijk te

annuleren bij zodanige wijziging van wet, regelgeving, rechtspraak of (semi-) overheidsbeleid dat

nakoming in redelijkheid niet meer van ondernemer kan worden verlangd. In dergelijke gevallen

dient ondernemer de annulering schriftelijk aan de klant mede te delen. Deze is niet gerechtigd

om in dergelijke gevallen een schadevergoeding te vorderen.

 1. De klant is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering van vrijwaart de

ondernemer ter zake.

 1. Tussentijdse beëindiging van een overeenkomst is slechts mogelijk indien partijen zulks

uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen of onder betaling van het verschuldigde bedrag tot

het oorspronkelijke einde van de overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk een andere betaling

overeengekomen zijn.

ARTIKEL 14: VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

 1. De klant zal ondernemer steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst

nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.

 1. De klant staat in voor juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan ondernemer

verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.

 1. Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat de klant zijn genoemde

verplichting niet nakomt dan wel de door de klant verstrekte informatie niet voldoet aan het

bepaalde, zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten voor de rekening van de klant en is

ondernemer bevoegd het daardoor noodzakelijke geworden meerwerk in rekening te brengen.

 1. De door de ondernemer uitgevoerde werkzaamheden mogen zonder schriftelijke door de

ondernemer c.q. door zijn leverancier verleende toestemming, niet worden gebruikt als toegift

en niet gezamenlijk met andere werkzaamheden tegen een totaalprijs worden aangeboden.

 1. De voor enig goed vastgestelde prijs of minimum prijs mag niet afwijken door het geven van

enige korting, tenzij deze door de opdrachtnemer c.q. zijn leverancier schriftelijk of bij publicatie

is toegestaan.

 1. De klant zal de opdrachtnemer voor iedere overtreding of niet strikte naleving van de in dit

artikel genoemde verplichtingen een niet voor korting of compensatie vatbare boete betalen van

ƒ 1.000,00 of € 455,00 onverminderd zijn recht om volledige schadevergoeding te vorderen en in

een zodanig geval aanvaarden dat de opdrachtnemer te zijner keuze het recht zal hebben

gesloten overeenkomsten te annuleren of ontbonden verklaren en/of de afnemer van verdere

uitvoering uit te sluiten, alles met recht op schadevergoeding zijnerzijds.

ARTIKEL 15: HERROEPINGSRECHT

 1. De klant kan een overeenkomst met betrekking tot het laten uitvoeren van de werkzaamheden

gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De

ondernemer mag de klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van

zijn reden(en) verplichten.

 1. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd, of:

× als de klant in eenzelfde aanvraag meerdere diensten wenst: de dag waarop, de diensten

zijn verricht. De ondernemer mag, mits hij de klant hier voorafgaand aan het

aanvraagproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een aanvraag van meerdere

diensten met een verschillende uitvoeringstermijn weigeren.

Algemene voorwaarden Panelen Centrum Nederlandelen

Pagina 10 van 15

× als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag

waarop de opdrachtgever, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het

laatste onderdeel heeft ontvangen;

× bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde

periode: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product

heeft ontvangen.

ARTIKEL 16: KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING

 1. Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van

terugzending voor zijn rekening.

 1. Indien de klant een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk,

doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

ARTIKEL 17: UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de klant uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en
 2. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het

aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

 1. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

× die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van klant;

× die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

× die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

× die snel kunnen bederven of verouderen;

× waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de

ondernemer geen invloed heeft;

× voor losse kranten en tijdschriften;

× voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de klant de verzegeling heeft

verbroken.

 1. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

× betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een

bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

× waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de klant is begonnen voordat de

bedenktijd is verstreken;

× betreffende weddenschappen en loterijen.

 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn exclusief btw.

ARTIKEL 18: AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE

 1. De ondernemer kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden

verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van

gevolgschade, die het gevolg is van zijn handelen of nalaten in de ruimste zin des woords,

behoudens voor zover aan diens grove schuld, grove nalatigheid of opzet is te wijten. Eenzelfde

beperking geldt ten aanzien van personeelsleden of andere derden die de ondernemer

inschakelt.

 1. De ondernemer is nimmer gehouden tot vergoeding van indirecte schade van de klant,

waaronder begrepen maar niet beperkt tot stagnatie in de geregelde gang van zaken in de

onderneming van de klant, welke het gevolg is van of op andere wijze verband houdt met, een

Algemene voorwaarden Panelen Centrum Nederlandelen

Pagina 11 van 15

fout in de uitvoering van de werkzaamheden door de ondernemer, behoudens opzet of grove

schuld van de ondernemer.

 1. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van de

ondernemer – uit welken hoofde ook – beperkt tot het bedrag van de netto prijs van de

uitgevoerde werkzaamheden of tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door haar

aansprakelijkheidsverzekering kan worden uitbetaald. Voldoening aan deze garantie geldt als

enige en volledige schadevergoeding, tenzij enig verzekering afgesloten door de ondernemer de

schade dekt.

 1. A. In alle gevallen is de termijn waarbinnen de ondernemer tot vergoeding van schade kan

worden aangesproken beperkt tot 6 maanden.

 1. Ingeval de klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of

bedrijf, geldt een maximale termijn van 1 jaar waarbinnen de ondernemer tot vergoeding van de

schade kan worden aangesproken.

 1. Indien er schade is ontstaan door het nalatig handelen van ondernemer, dient de klant de

ondernemer binnen 8 dagen hiervoor aansprakelijk te stellen.

 1. Zo door de ondernemer geleverde goederen door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal

die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden.

 1. De klant verliest diens rechten jegens de ondernemer, is aansprakelijk voor alle schade en

vrijwaart de ondernemer tegen iedere aanspraak van derden ter zake van vergoedingen van

schade indien en voor zover:

× voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies van de ondernemer

strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag) van de afgeleverde zaken door de

klant;

× voormelde schade is ontstaan door fouten c.q. onjuistheden in gegevens, materialen,

informatiedragers e.d. die door of namens de klant aan de ondernemer zijn verschaft en/of

voorgeschreven;

× voormelde schade is ontstaan door aanwijzingen van of namens de klant aan de ondernemer.

 1. Schade die ontstaat in de uitoefening van de werkzaamheden eerdere gedane werkzaamheden

die door derden zijn verricht. Indien daar gevolgschade uit ontstaat daar opdrachtnemer

werkzaamheden heeft moeten verrichten om dit correct uit te laten voeren is zij daar niet

aansprakelijk voor te stellen.

ARTIKEL 19: FINANCIERING

 1. Indien in de overeenkomst geen financieringsclausule is opgenomen komt het risico van het niet

verkrijgen van een eventueel benodigde financiering voor rekening van de klant.

 1. Indien de overeenkomst is gesloten onder voorbehoud van toekenning financiering kan de klant

zich slechts op het niet verkrijgen van financiering beroepen indien deze binnen 30 dagen na

ondertekening van de overeenkomst aan de ondernemer tenminste drie gemotiveerde

schriftelijke verklaringen van kredietverlenende instellingen heeft doen toekomen waaruit blijkt

dat deze instellingen weigeren aan de klant een krediet te verstrekken ter hoogte van het totale

orderbedrag of een gedeelte hiervan tegen de in het algemeen voor dergelijke kredieten door

deze instellingen gehanteerde voorwaarden. Bij gebreke daarvan is de klant gehouden de

overeenkomst na te komen.

 1. De ondernemer geeft de zaken met betrekking tot incasso uit handen aan Hendriks Incasso,

Postbus 44, 8256 ZG Biddinghuizen, KvK 69890196

Algemene voorwaarden Panelen Centrum Nederlandelen

Pagina 12 van 15

ARTIKEL 20: BETALING

 1. Betaling dient te geschieden in euro binnen 14 dagen, voor zover niet anders is

overeengekomen, na de factuurdatum. Bij gebreke waarvan de klant van rechtswege (dus zonder

dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist) in verzuim is.

 1. Betaling dient te geschieden bij opleveringen per pin of contant.
 2. De klant is in geval van verzuim over het factuurbedrag of het niet betaalde gedeelte daarvan

aan opdrachtnemer een vertragingsrente verschuldigd van 1,5% per maand te rekenen vanaf de

vervaldatum tot de datum van betaling.

 1. Eventuele bezwaren tegen facturen dienen binnen vijf werkdagen na factuurdatum schriftelijk

aan opdrachtnemer ter kennis te zijn gebracht, bij gebreke waarvan opdrachtnemer gerechtigd is

om reclames dienaangaande niet in behandeling te nemen. De aldus ingediende bezwaren

worden door opdrachtnemer in behandeling genomen, maar schorsen de

betalingsverplichtingen van de opdrachtnemer niet op.

 1. Indien opdrachtnemer de vordering in een gerechtelijke procedure, arbitrage of bindend advies

daaronder begrepen, aanhangig heeft gemaakt, is de klant gehouden de met de gerechtelijke

procedure gemoeide daadwerkelijk gemaakte kosten aan opdrachtnemer te vergoeden.

Hieronder zijn begrepen de kosten van advocaten, procureurs en procesgemachtigden alsmede

het aan arbiters of bindend adviseurs verschuldigde honorarium en het vastrecht. Het bepaalde

in dit artikel blijft van toepassing, ook indien voormelde kosten een eventuele

proceskostenveroordeling op grond van artikel 237 en verder van het Wetboek van

Rechtsvordering te boven gaan.

 1. Opdrachtnemer is steeds bevoegd om gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling of contante

betaling te verlangen. Opdrachtnemer is voorts steeds bevoegd om alternatieve

zekerheidsstelling te verlangen voordat zij tot verdere uitvoering van de overeenkomst overgaat.

 1. Bij gebreke van een tijdige betaling op enige factuur worden alle nog openstaande facturen, ook

die facturen waarvan de betalingstermijn nog niet is verstreken, direct opeisbaar.

 1. Verrekening of schuldvergelijking door opdrachtnemer is nimmer toegestaan.
 2. Ten aanzien van betalingen en verrekeningen is de administratie van opdrachtnemer te allen

tijde bindend.

 1. Indien ondernemer een betalingskorting verleent dient dit bedrag binnen de gestelde termijn

van lid 1 van dit artikel gehandhaafd te worden. Indien de klant de betaling niet binnen de

termijn voldoet wordt achteraf over het bedrag alsnog BTW afgedragen.

 1. De klant is over het factuurbedrag 4% rente en € 50,00 aan administratiekosten verschuldigd.

ARTIKEL 21: DUURTRANSACTIES

 1. De klant kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het

geregeld uitvoeren van diensten (elektriciteit daaronder begrepen), te allen tijde tegen het einde

van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen

opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

 1. De klant kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het

geregeld uitvoeren van diensten (elektriciteit daaronder begrepen, te allen tijde opzeggen met

inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten

hoogste één maand.

 1. De klant kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

× te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in

een bepaalde periode;

× tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

Algemene voorwaarden Panelen Centrum Nederlandelen

Pagina 13 van 15

× altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld uitvoeren

van diensten (elektriciteit daaronder begrepen), mag niet stilzwijgend worden verlengd of

vernieuwd voor een bepaalde duur.

 1. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die

strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend

worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de klant deze

verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn

van ten hoogste één maand.

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld uitvoeren

van diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de klant te

allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een

opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld,

maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en

tijdschriften.

 1. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-,

nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet

stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de klant na een jaar de

overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij

de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur

verzetten.

ARTIKEL 22: EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle benodigdheden die ondernemer gebruikt voor het uitvoeren van de overeengekomen

werkzaamheden, blijven te allen tijde eigendom van de ondernemer.

 1. Ingeval de ondernemer een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake

gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van de opdrachtnemer

vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.

ARTIKEL 23: INTELLECTUEEL EIGENDOM EN GEHEIMHOUDING

 1. Alle rechten die voortvloeien uit intellectuele- en industriële eigendom alsmede auteursrechten

blijven bij de ondernemer berusten.

 1. Alle door de ondernemer aan de klant verstrekte tekeningen, documenten en gegevens blijven

eigendom van de ondernemer.

 1. Het is partijen niet toegestaan uit hoofde van de overeenkomst of anderszins ter kennis

gekomen bedrijfsaangelegenheden van de andere partij, in de ruimste zin van het woord, aan

derden bekend te maken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij,

met uitzondering van publiekelijk bekende informatie.

ARTIKEL 24: WANPRESTATIE EN ONTBINDING

 1. Indien de klant op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor reeds in gebreke zijn

zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.

 1. Onverminderd het bepaalde in de wet zal de ondernemer in geval van wanprestatie door de

klant het recht hebben de prestaties binnen de gesloten overeenkomst op te schorten of de

Algemene voorwaarden Panelen Centrum Nederland

Pagina 14 van 15

overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren,

zulks te zijner keuze.

 1. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de

klant en de ondernemer gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst

en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de klant in staat van

faillissement wordt verklaard, in staat van surséance van betaling wordt verklaard, liquideert,

door een derde is of wordt overgenomen, de klant voornemens is zich metterwoon buiten

Nederland te vestigen of door executoriale beslaglegging wordt getroffen, onder curatele of

onder bewind wordt gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid of

handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, tenzij de

curator in het faillissement of de bewindvoerder ter zake van de surseance van betaling de uit de

overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

ARTIKEL 25: OVERMACHT

 1. Bij overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van ondernemer opgeschort.

Ondernemer is dan verplicht te leveren zodra dit redelijkerwijs mogelijk is.

 1. Ingeval van overmacht is de ondernemer gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te

ontbinden zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

 1. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van de ondernemer onafhankelijke

omstandigheid die deugdelijke nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend onmogelijk

maakt. In geval van tijdelijke onmogelijkheid heeft de ondernemer bovendien het recht haar

prestatie op te schorten zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.

 1. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming zullen onder

meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten

overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze e.d.

omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande

valutaverhoudingen; bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen en

natuurverschijnselen, een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt

bij de ondernemer., diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de

verbintenis zijn ingeschakeld.

 1. Ingeval de klant op enigerlei wijze tegenover de ondernemer in gebreke mocht blijven prompt

aan zijn verplichtingen te voldoen, bij staking van betaling, aanvraag tot (voorlopige) surséance

van betaling, faillissement, executoriale beslaglegging, boedelafstand of liquidatie van de

onderneming van de klant, wordt al hetgeen door hem uit hoofde van enigerlei contact aan de

ondernemer verschuldigd is, dadelijk ten volledige opeisbaar.

 1. Indien de ondernemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen

heeft voldaan, is ondernemer gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren en is de

klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

ARTIKEL 26: KLACHTENREGELING

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt

de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en

duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de klant de gebreken heeft

geconstateerd.

 1. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend

vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere

verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord

Algemene voorwaarden Panelen Centrum Nederland

Pagina 15 van 15

met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord

kan verwachten.

 1. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar

is voor de geschillenregeling.

ARTIKEL 27: BEVOEGDE RECHTER EN FORUMKEUZE

 1. Op alle rechtsverhoudingen voortvloeiende uit of verband houdende met de

vervoersovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. met uitsluiting van de bepalingen van

internationale verdragen waaronder het Weens Koopverdrag, voor zover deze geen dwingend

recht bevatten.

 1. Eventuele geschillen zullen worden beslecht worden door de bevoegde rechter van de

Rechtbank Overijssel, zittingslocatie Zwolle.

 1. Alle in redelijkheid gemaakt gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die het gevolg zijn van

niet-nakoming door klant van verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst komen voor de

rekening van de klant.

ARTIKEL 28: WIJZIGINGSCLAUSULE

 1. Ondernemer behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden eenzijdig en zonder

instemming van klant te wijzigen.

 1. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze

zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd

van een aanbod de voor de klant meest gunstige bepaling zal prevaleren.